Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус  903-ҩык рыдбалан, иԥсит 43-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус  903-ҩык рыдбалан, иԥсит 43-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус  903-ҩык рыдбалан, 897-ҩык ачымазара иалҵит, иԥсит 43-ҩык.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны. Активтә фактқәа 16 959.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 273 860-ҩык, 250 055-ҩык ачымазара иалҵхьеит, иԥсит 5 618-ҩык.

Акомментари аҟаҵара