Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 90-ҩык рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 90-ҩык рыдбалан

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 90-ҩык рыдбалан.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих Шәaмaхьтәылa Агәабзиарахьчара министрра аҟынтә ироуз аинформациа ҵаҵӷәыс аҭаны.

Инеизакны атәылaҿы aкоронaвирус рыдбалан 164 676-ҩык, ачымазара иалҵхьеит 153 064-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵхьеит 2 998-ҩык.

Акомментари аҟаҵара