Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 813-ҩык рыдбалан, рыҧсҭазаара иалҵит 26-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 813-ҩык рыдбалан, рыҧсҭазаара иалҵит 26-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 813-ҩык рыдбалан, рыҧсҭазаара иалҵит 26-ҩык.

Ахәышәтәырҭақәа рҿы ишьҭоуп 26 069-ҩык.

Инеизакны атәылaҿы aкоронaвирус ирыдбалан  127 522-ҩык. Шәaмaхьтәылa рыҧсҭазаара иалҵхьеит 2 002-ҩык.

Акомментари аҟаҵара