Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 808-ҩык рыдбалан, 588-ҩык ачымазара иалҵит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 808-ҩык рыдбалан, 588-ҩык ачымазара иалҵит

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 595-ҩык рыдбалан, 801-ҩык ачымазара иалҵит, 13-ҩык рыԥсҭазаара иалҵит. Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих.

Атәылаҿ иҟаҵан 4 807 атестқәа.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 214 872-ҩык, ачымазара иалҵхьеит  196 289-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵхьеит 4 071 -ҩык.

Акомментари аҟаҵара