Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 772-ҩык рыдбалан, иԥсит 13-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 772-ҩык рыдбалан, иԥсит 13-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус  772-ҩык рыдбалан,  425-ҩык ачымазара иалҵит, иԥсит 13-ҩык.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны. Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла иҟаҵан 4 988 атестқәа.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 259 779-ҩык, 240 730-ҩык ачымазара иалҵхьеит, 5 277-ҩык иԥсит.

Акомментари аҟаҵара