Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 756-ҩык ирыдбалан, иԥсит 16-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 756-ҩык ирыдбалан, иԥсит 16-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 756-ҩык рыдбалан, 389-ҩык ачымазара иалҵит, 22-ҩык иԥсит.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны. Иахьазы атылаҿ активтә фактқәа рхыԥхьаӡара  10 412 иаҟароуп.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 250 559-ҩык,  250 559-ҩык ачымазара иалҵхьеит, 5 056-ҩык иԥсит.

Акомментари аҟаҵара