Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 657-ҩык рыдбалан, иԥсит 16-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 657-ҩык рыдбалан, иԥсит 16-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 657-ҩык рыдбалан, 577-ҩык ачымазара иалҵит, 16 -ҩык иԥсит.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны. Иахьазы атылаҿ активтә фактқәа рхыԥхьаӡара 5 067 иаҟароуп.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 249 803-ҩык,  233 521-ҩык ачымазара иалҵхьеит, 5 034-ҩык иԥсит.

Акомментари аҟаҵара