Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 595-ҩык рыдбалан, 801-ҩык ачымазара иалҵит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 595-ҩык рыдбалан, 801-ҩык ачымазара иалҵит

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 595-ҩык рыдбалан, 801-ҩык ачымазара иалҵит, 18-ҩык рыԥсҭазаара иалҵит. Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих.

Атәылаҿ иҟаҵан 4 277 атестқәа.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 214 064-ҩык, ачымазара иалҵхьеит 195 701-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵхьеит 4 058 -ҩык.

Акомментари аҟаҵара