Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 485-ҩык рыдбалан, жәаҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 485-ҩык рыдбалан, жәаҩык иԥсит

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 485-ҩык рыдбалан, жәаҩык иԥсит, 644-ҩы́к ачымазара иалҵит.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих Шәaмaхьтәылa Агәабзиарахьчара министрра аҟынтә ироуз аинформациа ҵаҵӷәыс аҭаны.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵан 2 093 атестқәа.

Инеизакны атәылaҿы aкоронaвирус рыдбалан 163 128-ҩык, ачымазара иалҵхьеит 151 246-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵхьеит 2 951-ҩык.

Акомментари аҟаҵара