Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 360-ҩык рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 360-ҩык рыдбалан

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 360-ҩык рыдбалан, рыԥсҭазаара иалҵит ҩыџьа.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан  172 816-ҩык,   инеизакны рыԥсҭазаара иалҵхьеит 3 202-ҩык.

Атәылаҿ рҽырыхәшәтәуеит 4 889 -ҩык рҟынӡа.

Акомментари аҟаҵара