Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 329-ҩык рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 329-ҩык рыдбалан

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 329-ҩык рыдбалан,  179-ҩык ачымазара иалҵит, бжьҩык иԥсит.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, атәылаҿ 7 551 атестқәа ҟаҵан.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 231 332-ҩык, 220 617-ҩык ачымазара иалҵхьеит, рыԥсҭазаара иалҵхьеит 4 632-ҩык.

Акомментари аҟаҵара