Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 32-ҩык рыдбалан, 141-ҩык ачымазара иалҵит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 32-ҩык рыдбалан, 141-ҩык ачымазара иалҵит

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус  32-ҩык рыдбалан, 141-ҩык ачымазара иалҵит. Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Шәамахьтәыла аӡәы иԥсҭазаара далҵит.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла иҟаҵан 3 154 атестқәа.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 223 212-ҩык, 214 504-ҩык ачымазара иалҵхьеит, рыԥсҭазаара иалҵхьеит  4 463-ҩык.

Акомментари аҟаҵара