Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 296-ҩык рыдбалан, иԥсит 16 -ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 296-ҩык рыдбалан, иԥсит 16 -ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 296-ҩык рыдбалан, 577-ҩык ачымазара иалҵит, 16 -ҩык иԥсит.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны. Иахьазы атылаҿ активтә фактқәа рхыԥхьаӡара9 848 иаҟароуп.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 249 146-ҩык, 233 105-ҩык ачымазара иалҵхьеит, 5 018-ҩык иԥсит.

Акомментари аҟаҵара