Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 280-ҩык рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 280-ҩык рыдбалан

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 280-ҩык рыдбалан,  149 -ҩык ачымазара иалҵит, ԥшьҩык иԥсит.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, атәылаҿ 6 897 атестқәа ҟаҵан.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 230 993-ҩык, 220 438-ҩык ачымазара иалҵхьеит, рыԥсҭазаара иалҵхьеит 4 625-ҩык.

Акомментари аҟаҵара