Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 280-ҩык рыдбалан, 99-ҩык ачымазара иалҵит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 280-ҩык рыдбалан, 99-ҩык ачымазара иалҵит

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус  280-ҩык рыдбалан,  99-ҩык ачымазара иалҵит.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, атәылаҿ 6 932 атестқәа ҟаҵан.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 229 370 -ҩык, 219 379-ҩык ачымазара иалҵхьеит, рыԥсҭазаара иалҵхьеит 4 597-ҩык.

Акомментари аҟаҵара