Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 26-ҩык рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 26-ҩык рыдбалан

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 26 -ҩык рыдбалан, аӡәы иԥсҭазаара далҵит.

 

Атәылаҿ 2 500-ҩык рҽырыхәшәтәуеит. Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 224 253-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵхьеит  4 500-ҩык рҟынӡа.

Акомментари аҟаҵара