Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 240-ҩык рыдбалан, рыԥсҭазаара иалҵит 5-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 240-ҩык рыдбалан, рыԥсҭазаара иалҵит 5-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 240-ҩык рыдбалан, рыԥсҭазаара иалҵит 5-ҩык.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан  172 456-ҩык,   инеизакны рыԥсҭазаара иалҵхьеит 3 200-ҩык.

Атәылаҿ рҽырыхәшәтәуеит 4 700-ҩык рҟынӡа.

Акомментари аҟаҵара