Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 236-ҩык рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 236-ҩык рыдбалан

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 236-ҩык рыдбалан, жәҩык иԥсит.

Инеизакны атәылaҿы aкоронaвирус рыдбалан 164 912-ҩык, ачымазара иалҵхьеит 153 000-ҩык иреиҳаны, рыԥсҭазаара иалҵхьеит 3007-ҩык.

Акомментари аҟаҵара