Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 2 074-ҩык ирыдбалан, иԥсит 39-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 2 074-ҩык ирыдбалан, иԥсит 39-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 2 074-ҩык ирыдбалан,   иԥсит 39-ҩык. Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Акоронавирус зцәа иалоу 29 007-ҩык рҽырыхәшәтәуеит.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 300 143-ҩык,  иԥсит 6151-ҩык.

Акомментари аҟаҵара