Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 2 066-ҩык рыдбалан, иԥсит 28-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 2 066-ҩык рыдбалан, иԥсит 28-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 2 066-ҩык рыдбалан, 704-ҩык ачымазара иалҵит,  иԥсит 28-ҩык.Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 286 303-ҩык,  256 525 -ҩык ачымазара иалҵхьеит, иԥсит 5 870-ҩык.

Акомментари аҟаҵара