Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 158-ҩык рыдбалан, рыԥсҭазаара иалҵит 3-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 158-ҩык рыдбалан, рыԥсҭазаара иалҵит 3-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 158-ҩык рыдбалан, рыԥсҭазаара иалҵит 3-ҩык.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан   172 216-ҩык,   инеизакны рыԥсҭазаара иалҵхьеит 3 195-ҩык.

Атәылаҿ рҽырыхәшәтәуеит 4 700-ҩык рҟынӡа.

Акомментари аҟаҵара