Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 863-ҩык рыдбалан, иԥсит 42-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 863-ҩык рыдбалан, иԥсит 42-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус  1 863-ҩык рыдбалан,  иԥсит 42-ҩык.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны. Иҟаҵан 19 360 атест. Иахьазы атәылаҿ 20 161 активтә фактқәа иҟоуп.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 280 294-ҩык, иԥсит 5 754-ҩык.

Акомментари аҟаҵара