Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 517-ҩык рыдбалан, иԥсит 57-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 517-ҩык рыдбалан, иԥсит 57-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 517-ҩык рыдбалан, 1 050-ҩык ачымазара иалҵит,  иԥсит 57-ҩык. Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Иҟаҵан 11 982 атест.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 298 069-ҩык,  263 002-ҩык ачымазара иалҵхьеит, иԥсит 6 112-ҩык.

Акомментари аҟаҵара