Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 232-ҩык рыдбалан, иԥсит 28-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 232-ҩык рыдбалан, иԥсит 28-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 232-ҩык рыдбалан,   1 591-ҩык ачымазара иалҵит, иԥсит 62-ҩык.Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Иахьазы Шәамахьтәыла иҟаҵан 10 281 атест.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 310 629-ҩык, 272 332-ҩык ачымазара иалҵхьеит, иԥсит 6 441-ҩык.

Акомментари аҟаҵара