Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус  1 217-ҩык рыдбалан, иԥсит 28-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 217-ҩык рыдбалан, иԥсит 28-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус  1 217-ҩык рыдбалан,  521-ҩык ачымазара иалҵит, иԥсит 28-ҩык.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны. Иҟаҵан 8 497 атест.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 275 077-ҩык, 250 576-ҩык ачымазара иалҵхьеит, иԥсит 5 646-ҩык.

Акомментари аҟаҵара