Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 192-ҩык рыдбалан, иԥсит 27-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 192-ҩык рыдбалан, иԥсит 27-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 192-ҩык рыдбалан,  996-ҩык ачымазара иалҵит,  иԥсит 27-ҩык.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.  Иахьазы атәылаҿ 21 212 активтә фактқәа иҟоуп.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 283 183-ҩык,  254 932-ҩык ачымазара иалҵхьеит, иԥсит 5 805-ҩык.

Акомментари аҟаҵара