Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 071-ҩык рыдбалан, иԥсит 28-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 071-ҩык рыдбалан, иԥсит 28-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 071-ҩык рыдбалан,  иԥсит 51-ҩык.Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Иахьазы Шәамахьтәыла рҽырыхәштәуеит акоронавирус зцәа иалаз 30 987 -ҩык.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 309 397-ҩык, иԥсит 6 379-ҩык.

Акомментари аҟаҵара