Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 054-ҩык рыдбалан, иԥсит 37-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 054-ҩык рыдбалан, иԥсит 37-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 054-ҩык рыдбалан, 889-ҩык ачымазара иалҵит,  иԥсит 37-ҩык.Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 284 237-ҩык,  255 821-ҩык ачымазара иалҵхьеит, иԥсит 5 842-ҩык.

Акомментари аҟаҵара