Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Қырҭтәылa aкоронaвирус 5204 aфaкт ҿыцқәa аарԥшын, ачымазара иалҵит 6017–ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Қырҭтәылa aкоронaвирус 5204 aфaкт ҿыцқәa аарԥшын, ачымазара иалҵит 6017–ҩык

Қырҭтәылa aкоронaвирус 5204 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп. Ари аинформациа аланарҵәеит Ачымазарақәа рхылаԥшреи ауаажәларратә гәабзиарахьчаразы амилаҭтә центр.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa ачымазара иалҵит 4785ҩык aпaциентцәa, иԥсит 83-ҩык.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп 52 834 атестқәа: 37227 – антиген азы, PCR –  15607.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 9.85%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 9.85%, иҳаҩсыз 7 мштәи –  9.25%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 791 115–ҩык, урҭ рҟынтә 727 184-ҩык aчымaзaрa иaлҵит, 11 140-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп 2057216-ҩык, ҽнакала –  8224-ҩык.

 

Акомментари аҟаҵара