Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 668 афакт ҿыцқәа аарҧшын
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 668 афакт ҿыцқәа аарҧшын

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 668 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 178-ҩык ачымазара иалҵит, хҩык иԥсит.

Азербаиџьан иахьазы акоронавирус ала ичмазаҩуп 5 442-ҩык.

Апандемиа ианалага инаркны иахьанӡа Азербаиџьан акоронавирус рыдбалан 343 216-ҩык, 332 752-ҩык ачымазара иалҵхьеит,  5 022 -ҩык иҧсхьеит.

Акомментари аҟаҵара