Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 314 афакт ҿыцқәа аарҧшын
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 314 афакт ҿыцқәа аарҧшын

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 314 афакт ҿыцқәа аарҧшын, хәҩык апациентцәа иҧсит. Ари аинформациа аланарҵәеит атәыла Аоперативтә штаб.

Уажәазы атәылаҿы  3 148 активтә фактқәа иҟоуп.

Апандемиа ианалага инаркны иахьанӡа Азербаиџьан акоронавирус рыдбалан  235 647-ҩык, 3 232-ҩык иҧсит.

Акомментари аҟаҵара