Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 2 595 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 1 073-ҩык ачымазара иалҵит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 2 595 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 1 073-ҩык ачымазара иалҵит

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 2 595 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 1 073-ҩык ачымазара иалҵит, 37-ҩык иԥсит.  Ари аинформациа аланарҵәеит атәыла Аоперативтә штаб.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла атәылаҿ ҟаҵан   14 593 атестқәа.

Апандемиа ианалага инаркны иахьанӡа Азербаиџьан акоронавирус рыдбалан  276 464-ҩык,  244 540-ҩык ачымазара иалҵхьеит, 3 780-ҩык иҧсхьеит. Уажәазы атәылаҿы  28 144 активтә фактқәа иҟоуп.

Акомментари аҟаҵара