Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 1880 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 27-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 1880 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 27-ҩык иԥсит

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан aкоронaвирус  1880-ҩык рыдбалан,  27-ҩык иԥсит.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла аминистрцәа ркабинет иаҵанакуа аоперативтә штаб аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны. Активтә фактқәа – 27 736.

Апандемиа иалагеижьҭеи Азербаиџьан aкоронaвирус рыдбалан   580 507-ҩык, 7 736-ҩык исхьеит.

Акомментари аҟаҵара