Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 146 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 73-ҩык ачымазара иалҵит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 146 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 73-ҩык ачымазара иалҵит

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 146 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 73-ҩык ачымазара иалҵит.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус азы 9 046 атестқәа ҟаҵан.

Азербаиџьан иахьазы акоронавирус ала ичмазаҩуп 1 668-ҩык.

Апандемиа ианалага инаркны иахьанӡа Азербаиџьан акоронавирус рыдбалан 337 602-ҩык, 330 946-ҩык ачымазара иалҵхьеит,  4 988-ҩык иҧсхьеит.

Алаҵақәа рзыҟарҵахьеит  3 855 455-ҩык, дозак рзыҟаҵоуп 2 371 96-ҩык, аҩдозак – 1 483 659-ҩык.

Акомментари аҟаҵара