Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 1 763 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 20-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 1 763 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 20-ҩык иԥсит

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан aкоронaвирус  1 763-ҩык рыдбалан,  20-ҩык иԥсит.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла аминистрцәа ркабинет иаҵанакуа аоперативтә штаб аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Апандемиа иалагеижьҭеи Азербаиџьан aкоронaвирус рыдбалан  570 322 -ҩык,  7 579 -ҩык исхьеит.

Акомментари аҟаҵара