Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 1 477  афакт ҿыцқәа аарҧшын, 20-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 1 477 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 20-ҩык иԥсит

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан aкоронaвирус 1 477 -ҩык рыдбалан,  628-ҩык ачымазара иалҵит, 21 -ҩык иԥсит.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла аминистрцәа ркабинет иаҵанакуа аоперативтә штаб аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны. Активтә фактқәа рхыԥхьаӡара  – 25 655.

Апандемиа иалагеижьҭеи Азербаиџьан aкоронaвирус рыдбалан  517 802-ҩык,  485 232-ҩык ачымазара иалҵхьеит, иԥсхьеит 6 915-ҩык.

Акомментари аҟаҵара