Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 1 392 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 2 274-ҩык ачымазара иалҵит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 1 392 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 2 274-ҩык ачымазара иалҵит

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 1 392 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 2 274-ҩык ачымазара иалҵит, 29-ҩык иԥсит.  Ари аинформациа аланарҵәеит атәыла Аоперативтә штаб.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла атәылаҿ иҟаҵан 11 756  атестқәа.

Апандемиа ианалага инаркны иахьанӡа Азербаиџьан акоронавирус рыдбалан  317 913-ҩык,  287 298-ҩык ачымазара иалҵит, 4 490-ҩык иҧсхьеит.

Уажәазы атәылаҿы  26 125 активтә фактқәа иҟоуп.

Акомментари аҟаҵара