Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, aкоронaвирус 183 020-ҩык ирыдбалоуп
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, aкоронaвирус 183 020-ҩык ирыдбалоуп

Агәабзиара адунеитә  еиҿкаара аинформациа ала,  иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла адунеи аҿы covid-19 арекордтә хыҧхьаӡара шьақәырҕәҕәан.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, aкоронaвирус 183 020-ҩык ирыдбалоуп.

Афактқәа реиҳара аҩадатәии аладатәии Африкаҿ аарҧшын.

Адунеи аҿы акоронавирус ирыдбалоуп 9 миллион ҩык иреиҳаны, aкоронaвирус aмшaлa иҧсхьеит 468,000-ҩык.

Акомментари аҟаҵара