Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, адунеи аҿы акоронавирус зеиҧшҟамлац ала ирацәаны ауааҧсыра ирыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, адунеи аҿы акоронавирус зеиҧшҟамлац ала ирацәаны ауааҧсыра ирыдбалан

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, адунеи аҿы акоронавирус зеиҧшҟамлац ала ирацәаны ауааҧсыра ирыдбалан.

Агәабзиара адунеитә еиҿкаара аинформациа ала, иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, адунеи аҿы акоронавирус 212 326-ҩык ирыдбалан.

Џьон Ҳокинс ихьӡ зху аинститут аинформациа ала, aкоронaвирус aмшaлa иҧсхьаз рхыҧхьаӡара 531 069-ҩык инаӡеит. Адунеи аҿы акоронавирус ирыдбалоуп 11 281 000-ҩык иреиҳаны.

Акоронавирус зыдбалоу ачымазаҩцәа рхыҧхьаӡарала актәи аҭыҧ аннакылоит Америка, уа , аҩбатәи аҭыҧ ааннакылоит Бразили .

Акомментари аҟаҵара