Иенс Столтенберг - Қырҭтәылеи Украинеи рҟны аусеицура арӷәӷәара Мадрид имҩаԥысран иҟоу Нато асаммит азы аҽазыҟаҵара апроцесс аан ҳазааҭгылоит
Иенс Столтенберг - Қырҭтәылеи Украинеи рҟны аусеицура арӷәӷәара Мадрид имҩаԥысран иҟоу Нато асаммит азы аҽазыҟаҵара апроцесс аан ҳазааҭгылоит

Қырҭтәылеи Украинеи рҟны аусеицура арӷәӷәара Мадрид имҩаԥысран иҟоу Нато асаммит азы аҽазыҟаҵара апроцесс аан ҳазааҭгылоит, – иҳәеит Нато амаӡаныҟәгаҩ хада Иенс Столтенберг Бриуссель, Аҩадаатлантикатә хеилак еилатәара ашьҭахь имҩаԥгыз абрифинг аҿы.

Алианс амаӡаныҟәгаҩ хада, алидерцәа асамит аҿы ирыдыркыло аӡбара зеиԥшрахо ахцәажәара макьара изаацәоуп, аха Столтенберг агәра игоит аидгылаҩцәа уаанӡа ирыдыркылаз аӡбара адгылара шынарыгӡо, урҭ иреиуоуп Қырҭтәылеи Украинеи евроатлантикатәи ркурс иазку аӡбара.

“Сара Ниу-Иорк Украина ахада сиԥылеит. Украинеи Қырҭтәылеи рҟны аусеицуреи апартниорреи рырӷәӷәара наҳагӡоит. Ари азҵаара Мадрид имҩаԥысран иҟоу Нато асаммит азы аҽазыҟаҵара апроцесс аан ҳазааҭгылоит,” – иҳәеит Иенс Столтенберг.

Мадрид Нато асаммит амҩаԥгара арыцхә макьана идырым. Амаӡаныҟәгаҩ хада идыррақәа рыла, арыцхә хара имгакуа еикаахоит.

Акомментари аҟаҵара