Иенс Столтенберг – НАТО атәылақәа мацара роуп изыӡбо  Қырҭтәылеи Украинеи Алианс алаларазы ианыхиазаауа
Иенс Столтенберг – НАТО атәылақәа мацара роуп изыӡбо  Қырҭтәылеи Украинеи Алианс алаларазы ианыхиазаауа

«НАТО атәылақәа мацара роуп изыӡбо  Қырҭтәылеи Украинеи Алианс алаларазы ианыхиазаауа, дарбанзаалак, уаҳа аӡәгьы уи изыӡбом», — иҳәеит НАТО амаӡаныҟәгаҩ хада НАТО Апарламенттә ассамблеиаҿы данықәгылоз.

Иенс Столтенберг иҳәамҭала, Урыстәыла, Баренцево инаркны Адгьылбжьахалатә мшын аҟынӡа ахатә аҟазаара арҭбаауеит.

Столтенберг Апарламенттә ассамблеиа адепутатцәа НАТО арҭбаара иазкны ирҭаз азҵаарақәа аҭак анриҭоз ишиҳәаз ала,  алианс алахәылацәа мацара роуп ари азҵаара зыӡбо, Урыстәыла ари апроцесс азы анырра заиуам.

«Ари азҵаара аҵакы ду амоуп, ихьыҧшым аҳәынҭқарра ахатә мҩа алхра азин амоуп.   Иарбан ҳәынҭқарразаалак, иара ахала аӡбара аднакылоит НАТО алалара аҭаху аҭахыму.  НАТО атәылақәа мацара роуп изыӡбо  иарбан тәылазаалак,  уи  Алианс алаларазы ианыхиазаауа.  Урыстәыла вето азин амам. Убри аҟынтә, НАТО атәылақәа мацара роуп изыӡбо  Қырҭтәылеи Украинеи Алианс алаларазы ианыхиазаауа, уаҳа аӡәгьы уи изыӡбом», — иҳәеит Столтенберг.

 

Акомментари аҟаҵара