Иахьа Қырҭтәыла аҩынтәраан адгьылҵысра ҟалеит
Иахьа Қырҭтәыла аҩынтәраан адгьылҵысра ҟалеит

Иахьа Қырҭтәыла аҩынтәраан адгьылҵысра ҟалеит. Адгьылаҵантәи аахақәа ҟалеит қарҭтәи аамҭала асааҭ  13:02 рзы.

Адгьыл иазку аҵарадыррақәа ринститути  Асеисмологиатәи амилаҭтә центри рдыррақәа рыла, аҩбатәи адгьылҵысра аепицентр 54 километр рыла Қарҭ иацәыхараны, Цалка араион аҿоуп иахьыҟаз.

Адгьылҵысра  3,7 (ML) амагнитуда амч аман.

 

Акомментари аҟаҵара