Иахьа инаркны Қырҭтәыла амш еилгоит
Иахьа инаркны Қырҭтәыла амш еилгоит

Қырҭтәыла араионқәа рыбжеиҳара рҿы иахьа инаркны амш еилгоит. Аҳҭнықалақь аҿгьы аҳауатә лышәшәарақәа ҟалом.

Аҳауагәаҭаҩцәа ишаарыцҳаз ала, мрагыларатәии мраҭашәаратәии Қырҭтәыла аҳауа аԥхарра +26,+29 градус иаҟарахоит.

Аҳҭнықалақь аҿгьы аҳауа аԥхарра +26-+27 градус иаҟарахоит.

 

Акомментари аҟаҵара