Иахьа инаркны мшаԥы 30 шьыбжьынӡа Қырҭтәыла амш шәшьуеит
Иахьа инаркны мшаԥы 30 шьыбжьынӡа Қырҭтәыла амш шәшьуеит

Аԥсабара амилаҭтә агентра аинформациа инақәыршәаны, иахьа, мшаԥы 29 инаркны мшаԥы 30 шьыбжьынӡа мрагыларатәии мраҭашәаратәии Қырҭтәыла амш шәшьуеит, џьара-џьара ақәа леиуеит, акырцхи адыд-мацәыси ҟалоит.

Ақәаршҩы иахҟьаны Қырҭтәыла иахьаҵанакуа аӡиасқәа хыҵуеит.

Акомментари аҟаҵара