Иакоб Қаџьаиа аурыс ақәҧаҩ даҵаирхан, Аолимпиада афиналбжа ашҟа дииасит
Иакоб Қаџьаиа аурыс ақәҧаҩ даҵаирхан, Аолимпиада афиналбжа ашҟа дииасит

Ақырҭуа ақәҧаҩ Иакоб Қаџьаиа  Токио имҩаҧысуа Аолимпиатә хәмаррақәа рҿы иқәгылара қәҿиарала иалагеит.  Қаџьаиеи аурыс ақәҧаҩ Сергеи Симионови реицлабраҿы  ақырҭуа спортсмен 3: 1 ҳәа аиааира игеит. Афиналбаҿы Қаџьаиа  Чили ахьӡала иқәгыло кубатәи ақәҧаҩ диҧылоит.

 

Акомментари аҟаҵара