Гудаурии Кобии еимыздо амҩа ахҵәахаҿ автотранспорт ала аиҭаҵра ҟалом
Гудаурии Кобии еимыздо амҩа ахҵәахаҿ автотранспорт ала аиҭаҵра ҟалом

Мцхеҭа-Стеԥанҵминда-Ларси (Урыстәылатә афедерациа аҳәаа) амҩаду Гудаурии Кобии еимыздо ахҵәахаҿ амш цәгьа амшала автотранспорт ала аиҭаҵра ҟалом.

Амҩа егьырҭ ахҵәахақәа рҿы аиҭаҵра ҟалоит.

Ари атәы аарыцҳаит автомобилтә амҩақәа рдепартамен.

 

Акомментари аҟаҵара