Гори араион  Зардиаанҭкари ақыҭан 2008 шықәсатәи аибашьра аан аҧхасҭа зауз аҩнқәа реиҭашьақәыргылара иалагеит
Гори араион  Зардиаанҭкари ақыҭан 2008 шықәсатәи аибашьра аан аҧхасҭа зауз аҩнқәа реиҭашьақәыргылара иалагеит

Аимакҭыҧ иаҧну аҵакырадгьыл аҿы 2020 шықәсазы 182 апроектқәа нагӡоуп, урҭ ирылаҵоуп 71 миллион лари.  Аӡылеиқәыршәареи амҩатә инфраструктуреи аиҕьтәра иазку апроектқәа аҵакы ду рымоуп  —  Аамҭалатәи аиҳабыратә комиссиа аилатәараҿы ари азҵаара далацәажәеит акомиссиа ахантәаҩы, арегионалтә аҿиареи аинфраструктуреи азы аминистр Иракли Кереселиӡе.

Иара иажәақәа рыла,  2013-2020 шықәсқәа рзы, аиҟәшаратә цәаҳәа иаҧну ақыҭақәа рҿы имҩаҧган  1200 проектқәа, урҭ ирылаҵоуп  160 миллион лари.

Аилатәара иалахәыз Аинаалареи атәылауаҟратә аиҟарареи азҵаарақәа рзы аҳәынҭқарратә министр Ҭеа Ахвледиани ишылҳәаз ала, аинаалара аполитикаҿы ахадаратә ҵакы змоу ахырхарҭақәа иреиуп  аимак амшала азарал зауз ауааҧсыра реиҷаҳара, убри аҟынтә, аҳәынҭқарратә министр иаппарат ахаҭарнакцәа, еиҧҟьарада, аҭыҧантәи ауааҧсыра ирҧыланы, проблемақәас ирымоу еилыркаауеит.

«Иахьатәи аилатәара далахәын Қырҭтәыла  Аҧыза-министр. Зыӡбахәы ҳәоу азҵааразы ҳаиқәшаҳаҭны, Зардиаанҭкари ақыҭан аҩнқәа реиҭашьақәыргылара аплан еиқәҳаршәеит.   Аплан анагӡара амеханизмқәагьы ҳрылацәажәеит. Абри ахҭыс аҵакы ду амоуп ҳәа сгәы иаанагоит. Аимак амшала азарал зауз ауааҧсыра егьырҭ рпроблемақәагьы рыӡбара наҳагӡоит. Сгәы ишаанаго ала, абри апроцесс  Қырҭтәыла аиҳабыра имҩаҧырго аҭынчратә политика аанарҧшуеит», — илҳәеит Ҭеа Ахвледиани.

 

Акомментари аҟаҵара