Гиорги Баркалаиа Қырҭтәыла Актәи аканал аҿы аусура далагеит
Гиорги Баркалаиа Қырҭтәыла Актәи аканал аҿы аусура далагеит

Гиорги Баркалаиа Қырҭтәыла Актәи аканал аҿы маркетинг ахырхарала аконсультантс аусура далагеит.

«Ауаажәларратә дырраҭара хадара змоу апроектқәа рацәаны нанагӡоит, убри аҟынтә сгәы иаанагоит ари агәыԥ аҟны аусеицура алҵшәа бзиа аанагоит ҳәа. Аиԥыларақәак мҩаԥызгахьеит, хара имгакуа апоан ааҳарԥшуеит,» – иҳәеит Гиорги Баркалаиа.

Гиорги Баркалаиа еиуеиԥшым ақырҭуа еилахәырақәа рҿы аус иухьан, университетқәак рҿы прфессорс аус иуеит, акымкуа аҵак ду змоу проектқәа дравторуп, аконсультациатә еилахәыра OnPoint апартниор иоуп.

Актәи аканал адиректор хада Ҭинаҭин Берӡенишвили лажәақәа рыла, агәыԥ апрофессионалцәа рркомендациақәа гәахәарала аднакылоит.

 

Акомментари аҟаҵара