Франциа ахада Еммануел Макрон акәтаҕь игәыдырҵеит
Франциа ахада Еммануел Макрон акәтаҕь игәыдырҵеит

 

АИХ адыррақәа рыла, Лион, Франциа ахада Еммануел Макрон акәтаҕь игәыдырҵеит. Макрон цәыргақәҵак аҿы дыҟан, ажәлар дрылсны данцоз,  аӡәы акәтаҕь игәыдиҵеит.

Авидеонҵамҭа асоциалтә аҳаҿы аларҵәара аман.

Ишаарыцҳаз ала, атәыла ахада акәтаҕь игәыдызҵаз ахаҵа даанкылоуп.

 

Акомментари аҟаҵара