Fitch Қырҭтәыла исуверену  акредиттә реитинг амԥсахӡеит
Fitch Қырҭтәыла исуверену акредиттә реитинг амԥсахӡеит

Еицырдыруа ареитингтә агентра  Fitch Қырҭтәыла исуверену акредиттә реитинги ареитинг аперспективеи амԥсахӡеит, ареитинг “ВВ” аҩаӡараҿ анегативтә перспективала ааннажьит.

Fitch Қырҭтәыла исуверену акредиттә реитинг анашьара азҵааразы абрифинг мҩаԥылгоит Қырҭтәыла аекономикеи иҭышәынтәалоу аҿиареи рминистр Наҭа Ҭурнава.

Ҵыԥхгьы, нанҳәазы Fitch аӡбарал Қырҭтәыла исуверену акредиттә реитинг рымԥсахит.

Акомментари аҟаҵара